• 1

تشخیص نوع آرایه در PHP

دو تابع جهت تشخیص آرایه associative درون کد:

 

function is_assoc($array) {
	return count(array_filter(array_keys($array), 'is_string')) > 0;
}

 

function is_assoc($array) {
	return array_keys($array) !== range(0, count($array) - 1);
}

 

مثال از نحوه استفاده:

if ( is_assoc($myArray) ) { // ...

 

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.