• 0

تنظیم تایم زون PHP

توسط فایل php.ini:

date.timezone = Asia/Tehran

توسط فانکشن در php:

date_default_timezone_set('Asia/Tehran');

توسط ini_set در php:

ini_set('date.timezone', 'Asia/Tehran');

توسط htaccess:

php_value date.timezone 'Asia/Tehran'

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.