• 1

دریافت زمان حال در MySQL

اگر نوع ستون Datetime است:

SELECT NOW();

اگر نوع ستون Date است:

SELECT CURDATE();

تفاوت در این است که Date تنها تاریخ را دربر داشته و بخش مربوط به زمان را ندارد.

 

همچنین نتیجه اجرای فانکشن DATE() بر روی ستون Datetime معادل با CURDATE() میباشد:

CURDATE() = DATE(NOW())

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.