• 1

دریافت امروز، دیروز و فردا در PHP

امروز:

echo (new DateTime('now'))
	->setTimezone(new DateTimeZone('Asia/Tehran'))
	->format('Y-m-d H:i:s');

 

دیروز:

echo (new DateTime('now'))
	->setTimezone(new DateTimeZone('Asia/Tehran'))
	->sub(new DateInterval('P1D'))
	->format('Y-m-d H:i:s');

 

فردا:

echo (new DateTime('now'))
	->setTimezone(new DateTimeZone('Asia/Tehran'))
	->add(new DateInterval('P1D'))
	->format('Y-m-d H:i:s');

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.