• 1

تبدیل آبجکت به آرایه در PHP

در آرایه تک بعدی:

$array = (array) $object;

// OR

$array = get_object_vars($object);

در آرایه چند بعدی:

$array = json_decode(json_encode($object), true);

و اگر میخواهید علاوه بر عضوهای public موارد private و protected هم تبدیل شوند:

function obj_to_array($obj) {
	return !is_object($obj) && !is_array($obj)
		? $obj
		: array_map('obj_to_array', (array) $obj);
}

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.