• 0

بررسی موجود بودن متغیر، ثابت و تابع در PHP

متغیر:

$var = '';

if ( isset($var) ) { // true

دقت داشته باشید که موجود بودن با مقدار داشتن فرق میکند.

 

ثابت:

define('LANG', 'php');

if ( defined('LANG') ) {

نکته: در هنگام بررسی، نام ثابت بایستی حتما درون '' ها باشد.

 

تابع:

if ( function_exists('my_function') ) {

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.