• 0

بررسی موجود بودن کلمه درون رشته در PHP

در هر کجای رشته:

if (strpos($str, 'word') !== false) {

در پوزیشن مورد نظر:

if (substr($str, 0, 4) === 'word') {

در ابتدای رشته: (Case Sensitive)

if (strpos($str, 'word') === 0) {

در ابتدای رشته: (Case InSensitive)

if (stripos($str, 'word') === 0) {

در انتهای رشته:

if (substr($str, -4) === 'word') {

// OR
if (strrpos($str, 'word') === strlen($str) - 4) {

// OR
if (preg_match('/word$/', $str)) {

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.