• 0

تبدیل آرایه به رشته در جاواسکریپت

روش اول toString():

var fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango'];

console.log( fruits.toString() ); // Banana,Orange,Apple,Mango

روش دوم join():

var fruits = ['Banana', 'Orange', 'Apple', 'Mango'];

console.log( fruits.join() ); // Banana,Orange,Apple,Mango

جداکننده پیش فرض کاما است که در روش join() میتوان آن را تغییر کرد:

console.log( fruits.join(' & ') ); // Banana & Orange & Apple & Mango

در قالب یک تابع:

function implode_array(array,separator) {
    return array.join(separator || ',');
}

 

افزودن دیدگاه

    بدون پاسخ

    لیست امتیاز دهندگان
      تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.