• 0

گرفتن پارامتر از ویو در yii2

سلام چرا پارامتری که به کنترل اومده دسترسی ندارم 

و خطا میده

Too few arguments to function app\controllers\admin\SiteDeveloperController::actionView(), 0 passed and exactly 1 expected

 
کنترلر اکشن

public function actionView($id)
{


$mode = $this->findModel($id);


print_r($mode);
//return $this->render("view");
}


اینم دکمه ای که پارامترو پاس میده

<?= Html::a('<span class="glyphicon glyphicon-user"></span><br>پروفایل',['view','id' => $user->id],['class' => 'btn btn-primary btn-lg'])?>
افزودن دیدگاه
  • در پیغام خطا گفته هیچ پارامتری ارسال نشده، مشکل از نوع ریکوئست نیست؟
  • بعد از جستجوی عمیق فهمیدم مشکل از نیم اسپیس کنترلرم بود
    نیم اسپیس باید
    yii\web\controller باشه کسایی که یی کار میکنن دقت کنن
  • خوب از اونجا که با این روش مشکلت برطرف شده، میتونی به صورت پاسخ به سوال خودت ارسالش کنی.

بدون پاسخ

لیست امتیاز دهندگان
    تنها امتیازهای مثبت لیست میگردند.