• مدرس
  اولین مطلب با 1 امتیاز
 • آگاه
  مطالعه راهنمای سایت
 • آواتار
  آواتار خود را تغییر دهید
 • ویراستار
  اولین ویرایش
 • مسلط
  اولین سابجکت
 • رفیق
  اولین دوست
 • حامی
  اولین امتیاز مثبت
 • سازمانده
  تغییر برچسب های مطلب
 • برچسب مفید
  ساخت برچسبی که در 20 مطلب استفاده شود
 • هواخواه
  بازدید از سایت برای 30 روز متوالی
 • سال خوب
  1x
  فعال در طول سال با کسب حداقل 100 امتیاز